Všeobecné obchodní podmínky

(dále jen jako VOP)

Obsah VOP

I. Důležité pojmy, osoby a definice

II. Sdělení pro spotřebitele před uzavřením Smlouvy (§ 1811 a § 1820 NOZ)

III. Objednávka a uzavření Smlouvy

IV. Cena Produktů a úhrada ceny

V. Dodací podmínky

VI. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě Digitálního obsahu, jeho aktualizacích, autorská práva

VII. Odstoupení od Smlouvy

VIII. Storno podmínky Webinářů

IX. Práva z vadného plnění, reklamační řád

X. Závěrem

Brk-hneda

I. DŮLEŽITÉ POJMY, OSOBY A DEFINICE

1. Web: Webem pro účely těchto VOP rozumím webové stránky www.ladrova.cz. V textu VOP občas použiju i pojem „Webové rozhraní“. I tím se rozumí www.ladrova.cz.

2. Webináře: Tímto pojmem budu ve VOP označovat on-line webináře, workshopy a další vzdělávací akce, které probíhají on-line, v živém přenosu přes platformu ZOOM, Youtube nebo na sociální síti Facebook nebo v mých skupinách na těchto sociálních sítích. Přihlášení účastníci, pro které je Webinář určený, pak získávají přístup k záznamu (ten už je vlastně Digitálním
obsahem a uplatní se tedy pro něj pravidla VOP pro Digitální obsah).

3. Produkty: Pokud ve VOP píšu o Produktech, myslím tím jak Digitální obsah, tak Webináře. Pokud se některá ustanovení VOP vztahují pouze k Webinářům nebo pouze k Digitálnímu obsahu (případně jen některému Digitálnímu obsahu), používám v textu tyto pojmy samostatně.

4. Poskytovatelka: Jsem já, Jitka Ládrová. Níže jsou mé identifikační a kontaktní údaje:

 • IČ: 11792256
 • Sídlo: Budovatelů 3270/21, 466 01 Jablonec nad Nisou
 • Zapsaná u živnostenského úřadu v Jablonci nad Nisou
 • Telefon: +420 728 088 092
 • E-mail: jitka@ladrova.cz
 • Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla.

5. Klient: Klientem je každý, kdo se mnou uzavře Smlouvu o poskytování digitálního obsahu. Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel.

6. Spotřebitel: Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

7. Smlouva o poskytování digitálního obsahu: Tato smlouva se používá pro prodej a poskytování Digitálního obsahu.

8. Smlouva o vzdělávání: Jedná se o smlouvu, kterou spolu uzavíráme pro poskytnutí on-line vzdělávání ve formě Webináře.

9. Smlouva: Pokud je v dalším textu používán pojem „Smlouva“, myslí se tím jak Smlouva o poskytování digitálního obsahu, tak Smlouva o vzdělání. Pokud se některá ustanovení VOP týkají jen jednoho z těchto dvou typů smluv, uvádím tuto jednu konkrétní smlouvu. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem), a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. O uzavření Smlouvy Vám zašlu e-mailem písemné potvrzení. Ve VOP jsou ustanovení i pro další způsoby uzavírání Smlouvy.

10. Spotřebitelská smlouva: Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje Spotřebitel. Spotřebitel má ze zákona v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní klienti. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“).

11. Závaznost VOP: V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro mě, tak pro Vás závazné.

Brk-hneda

II. SDĚLENÍ PRO SPOTŘEBITELE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY (§ 1811)


Jedná se o shrnutí informací dle § 1811 (pro Smlouvy uzavírané nikoli distančně). Jde o informace, které najdete i na webu nebo se k Vám dostanou v rámci naší komunikace, ale podle NOZ je musíte dostat i v textové podobě (a za tu se pro tyto účely pouhé uvedení na Webu nepovažuje).

 

1. Údaje o hlavních vlastnostech Produktů nabízených na Webu jsou vždy uvedené přímo v popisu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se Vám zobrazí informace o tom, co Produkt zahrnuje. Naleznete tam navíc i informace o tom, zda budete mít k dispozici záznam Webináře a po jakou dobu, stejně jako dobu, po kterou Vám bude zpřístupněn Digitální obsah.

2. Údaje o mé totožnosti, adresa sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty jsem již uvedla výše, v čl. I. odst. 6 VOP.

3. Cena Produktů je vždy uvedená v jejich popisu a jde o cenu konečnou. 

4. Produkty objednané přímo prostřednictvím objednávkového formuláře na Webu lze zaplatit klasickým bankovním převodem.

5. Pokud jde o odstoupení od Smlouvy, pak od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu můžete jako Spotřebitel odstoupit během 14 dní od jejího uzavření. Od Smlouvy o vzdělávání odstoupit nemůžete, ovšem můžete využít možnosti dle storno podmínek. Podrobnosti o odstoupení od Smlouvy naleznete v čl. VII. VOP. Je-li odstoupení od Smlouvy možné, lze využít vzorový formulář, který tvoří přílohu VOP anebo odstoupit jakoukoli jinou formou tak, aby bylo zřejmé, od jaké Smlouvy Spotřebitel odstupuje nebo jakého Produktu se odstoupení týká.

6. Spotřebitel má právo reklamovat vadný Produkt a tím uplatnit svá práva z vadného plnění. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. IX. VOP.

7. Údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) NOZ: Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .PDF, .DOC). K přehrání/stáhnutí/zpřístupnění obsahu je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání jak textového obsahu ve výše zmíněných formátech, tak zpravidla i přehrání audio i video souborů. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

8. Vyřizování stížností, orgány dohledu a státního dozoru: Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na e-mailu jitka@ladrova.cz. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, proto je kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí především Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

9. Mimosoudní vyřizování sporů Spotřebitelů: Pokud mezi mnou a Vámi jako Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení pro podnikání dle živnostenského oprávnění je podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Brk-hneda

III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Klient objednává Produkty přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře na Webu. Prezentace Produktů uvedená na Webu je informativního charakteru. Jako Poskytovatelka nejsem povinna uzavřít Smlouvu.

2. POPIS PRODUKTŮ. Informace o Produktech nabízených na Webu jsou vždy uvedené přímo v popisu Produktu na Webu. Kliknutím na jednotlivé položky, resp. prodejní stránky jednotlivých Produktů se vám zobrazí informace o tom, co Produkt zahrnuje, jak probíhá jeho realizace, zda budete mít k dispozici i záznam Webináře a po jakou dobu.

3. OBJEDNÁVÁNÍ A UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY PŘES OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ NA WEBU: V objednávkovém formuláři jako Klient vyplníte jméno, příjmení nebo firmu, popř. IČ, DIČ, informace o Produktu (kliknutím na vybranou položku, je-li jich nabízeno více), fakturační adresu, e-mail (na něj Vám zašlu potvrzení přijetí objednávky a slouží i pro další komunikaci týkající se objednávky, telefonní kontakt (zpravidla pouze jako dobrovolný údaj, ale v některých případech může usnadnit rychlou komunikaci) a vyberete způsob úhrady. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou. Tím se současně zavazujete k platbě za objednané Produkty. O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou Vás budu informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Součástí tohoto e-mailu je i text těchto VOP, potvrzení o uzavření smlouvy a zálohová faktura. Doručením potvrzení o přijetí objednávky je Smlouva uzavřena.

4. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

5. V případě pochybností Vás můžu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabývám.

6. Objednávat Produkty na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod.

Brk-hneda

IV. CENA PRODUKTŮ A ÚHRADA CENY

1. U Produktů je přímo na Webu u jednotlivých položek uvedena i jejich cena. Ceny jsou konečné, nejsem plátce DPH. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na Webovém rozhraní uvedeny. Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním.

2. Sjednanou cenou při uzavírání Smlouvy přes objednávkový formulář na Webu je cena uvedená u Produktu v okamžiku odeslání Vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna Vám za takovou zjevně chybnou cenu plnění dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna Vám Produkty dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4. ZPŮSOB PLATBY: Cenu je možné uhradit následujícím způsobem: bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a plnění co nejdříve dodáno. Kupní cena se hradí v korunách českých.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy, na základě vystavené faktury, resp. u objednávek přes objednávkový formulář na Webu na základě vystavené zálohové faktury. Pokyny k platbě i údaj o splatnosti naleznete přímo na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Brk-hneda

V. DODACÍ PODMÍNKY

1. Webinář je realizován v termínu, který je uvedený v jeho popisu. Předem obdržíte e-mailem odkaz na vysílací stránku, případně i heslo a další přístupové údaje, jsou-li potřeba. Zpravidla je následně do týdne dodán i záznam Webináře. Buď zpřístupněním na speciální stránce na Webu anebo zasláním odkazu na Youtube, případně na sdílený dokument v cloudovém úložišti.

2. Náklady na dopravu (přepravné): U Webinářů tyto náklady nevznikají. 

Brk-hneda

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI, KOMPATIBILITĚ A INTEROPERABILITĚ DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO AKTUALIZACÍCH, AUTORSKÁ PRÁVA

1. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .PDF, .DOC). K přehrání/stáhnutí/zpřístupnění obsahu je nutné mít funkční připojení a aktualizovaný software a prohlížeč pro zobrazení/přehrání jak textového obsahu ve výše zmíněných formátech, tak
zpravidla i přehrání audio i video souborů. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení nebo neprovedených aktualizací nebo krátkodobé nedostupnosti v případě údržby dat nebo výpadků serveru.

2. Digitální obsah Vám poskytuji na dobu neurčitou. Aktualizace Digitálního obsahu, pokud například natočím vylepšené video na dané téma, neposkytuji, ale je možné sis jej dokoupit za zvýhodněných podmínek. 

3. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POKROČILOST ÚČASTNÍKŮ WEBINÁŘŮ: Některé Webináře vyžadují pro účast určitou minimální pokročilost účastníka a nejsou vhodné jako úvodní nebo pro „začátečníky“. Tato skutečnost je uvedena přímo v popisu daného Produktu a velmi Vás žádám, abyste toto doporučení respektovali. V opačném případě pro Vás může být účast bez očekávaného efektu nebo dokonce kontraproduktivní.

4. Autorská práva: Veškeré mé Produkty jsou chráněny autorským právem a není možné je bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu zpřístupnit a umožnit jejich užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin. Pokud jde o Digitální obsah, pak k němu poskytuji Klientovi licenci k jeho užívání pro vlastní potřebu na dobu neurčitou, počínaje jejich doručením po řádné úhradě celé ceny. Dojde-li k porušení autorských práv nebo k odstoupení od Smlouvy, poskytnutá licence se okamžikem takového porušení či účinností odstoupení ruší, neujednáme-li výslovně písemně jinak. Pokud byste chtěli použít citace z mých Produktů nad rámec tzv. zákonné licence, kontaktujte mě prosím předem a domluvíme spolu možnosti takového použití.

Brk-hneda

VII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu bez udání důvodů: Všem Klientům (tedy nejen Spotřebitelům) umožňuji odstoupit od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy.

2. Odstoupení od Smlouvy o vzdělávání bez udání důvodů není možné (§ 1837 písm. j) NOZ – jde o smlouvu o využití volného času, přičemž má být dle smlouvy plněno k určitému datu). Můžete však využít storno podmínky uvedené v čl. VIII. VOP).

3. Postup při odstoupení: Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné, abyste odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP nebo jiným zřejmým způsobem odstoupili. Odstoupení můžete napsat (provést) úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jakého Produktu se týká, pokud by se netýkalo veškerých současně zakoupených Produktů) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který je přílohou VOP. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. U odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálních služeb musí být odstoupení učiněno (odesláno, pokud budete zasílat e-mailem nebo poštou) nejpozději 14. den po uzavření Smlouvy.

K odstoupení od Smlouvy o poskytování digitálního obsahu, prosím, připojte kopii dokladu o platbě, objednávku nebo fakturu. Výrazně tím urychlíte vyřízení celé záležitosti. Samotné nepředložení těchto dokladů ovšem nebrání vyřízení Vašeho odstoupení od Smlouvy. Připojte, prosím, i údaj o volbě způsobu vrácení peněz, pokud je nechcete vrátit stejným způsobem, jako jste platbu hradili, resp. u platby kartou údaj o bankovním účtu pro vrácení peněz.

4. Vrácení peněz: Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Vám vrátím peníze, které jsem od Vás přijala jako platbu za Digitální produkty (zde však pouze příslušnou část, pokud již část služeb byla poskytnuta). Peníze Vám vrátím stejným způsobem, jakým jste mi je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro Vás nebyly spojeny další náklady.

5. Nesplnění podmínek pro odstoupení od Smlouvy bez udání důvodů: Pokud by v konkrétním případě došlo k tomu, že by Klient odstupoval od Smlouvy s odkazem na možnost odstoupit bez udání důvodů, ale přitom by některá z podmínek splněná nebyla (např. by bylo odstoupení učiněno později než ve 14denní lhůtě), Klienta o této nemožnosti bez odkladu vyrozumím. Peníze v takovém případě Klientovi vrátit nemohu.

6. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy:

 • V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsem od Vás před tím obdržela částečnou platbu na cenu, vrátím Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 
 • Jak Vy jako klient, tak já jako Poskytovatelka jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

Brk-hneda

VIII. STORNO PODMÍNKY U WEBINÁŘŮ

1. Jako Klient máte možnost do 3 dnů před konáním Webináře svoji účast stornovat. Tj. pokud mi nejpozději 72 hodin před začátkem Webináře doručíte oznámení o stornu účasti s požadavkem na vrácení peněz, vrátím Vám 100 % zaplacené ceny. Pozdější storno není s ohledem na přípravu Webináře, rozesílání podpůrných materiálů a informací již možné.

Brk-hneda

IX. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy. Jde zejména o ustanovení § 1914 až 1925 NOZ. U Digitálního obsahu pak ustanovení § 2389a až 2389f NOZ a pro Spotřebitele i § 2389g až 2389s NOZ.

2. Vady, za které nesu odpovědnost u Digitálního obsahu: Jako Poskytovatelka Vám odpovídám za to, že Digitální obsah nemá vady při zpřístupnění a ani po dobu, kdy jej poté poskytuji (tj. „doba trvání závazku“). Pokud jde o Spotřebitele, pak Digitální obsah má vady zejména, pokud neodpovídá ustanovení § 2389i NOZ. V případě, že se vada projeví do 12 měsíců od zpřístupnění, má se za to, že Digitální obsah byl vadný již při zpřístupnění. Jako Spotřebitel můžete vadu, za kterou odpovídáme, reklamovat (uplatnit práva z vadného plnění) v obecné 3leté promlčecí lhůtě. Ostatní Kupující musí vadu reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli při dostatečné péči zjistit.

3. Projeví-li se vada Digitálního obsahu za trvání závazku, je na mně, abych prokázala, že Digitální obsah je poskytován bez vad. Prokážu-li, že vadu způsobilo nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování Digitálního obsahu (dále jen „digitální prostředí Klienta“), ačkoli byl Klient na jeho potřebu před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně upozorněn, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije. K ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí Klienta, jste povinni mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat. Povinnost součinnosti je omezena pouze na technicky dostupné prostředky, které jsou pro Vás co nejméně rušivé. V praxi by šlo zejména o důkaz typu potvrzení poskytovatele internetu o rychlosti připojení v určitém čase/období. Odmítnete-li součinnost poskytnout, přestože jste tímto byli o této povinnosti a o důsledcích jejího porušení jasně a srozumitelně poučeni před uzavřením smlouvy, ustanovení 1. věty tohoto odstavce se nepoužije.

4. Nároky, které můžete v případě vady Digitálního obsahu požadovat

 • Odstranění vady, pokud to není nepřiměřeně nákladné anebo nemožné.
 • V případě, že bych vadu odmítla odstranit nebo jí neodstranila řádně nebo by se vada projevila i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Digitální obsah nechtěli koupit) nebo by z mého prohlášení či chování bylo zřejmé, že vadu v přiměřené době nebo bez zbytečných obtíží pro neodstraním, pak můžete požadovat:
  • přiměřenou slevu nebo
  • odstoupit od Smlouvy.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Digitálního obsahu bez vady a vadného Digitálního obsahu, který byl Klientovi poskytnut. Má-li být Digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně; Klientovi náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy. Klient nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada Digitálního obsahu nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

5. Vady Webinářů: V těchto případech odpovídám za dodání Webináře v rozsahu, podobě a kvalitě mezi námi sjednané (tj. zejména odpovídají popisu na Webu a vlastnostem obvyklým). V případě, že je dodán vadný Webinář, máte právo požadovat nápravu (odstranění) vady nebo slevu z ceny. V případě, že není odstranění vady možné anebo vadu včas neodstraním, máte právo požadovat slevu z ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

6. Uplatnění reklamace:

Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. Pokud by předmětem reklamace měly být nedoručené přístupové údaje k Digitálnímu obsahu, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či důkaz o uzavření smlouvy, popis reklamované vady a návrh řešení reklamace. Je-li to možné a účelné pro prokázání reklamované vady, připojte k reklamaci i fotodokumentaci (printscreen obrazovky), případně jiný dokument nebo důkazní prostředek.

Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se výslovně nedohodneme na delší lhůtě. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení. Je-li předmětem reklamace Digitální obsah, reklamaci vyřídím v přiměřené době s přihlédnutím k povaze Digitálního obsahu a účelu, pro nějž je Klient požadoval. Jste-li Spotřebitel, pak Vás budu v 30denní lhůtě (resp. u Digitálního obsahu v přiměřené době) i informovat o vyřízení reklamace, a to na kontaktní e-mail uvedený v potvrzení o převzetí reklamace. Leda byste mi poté sdělili pro účely této informace jiný kontaktní e-mail. V potvrzení o vyřízení reklamace pro Spotřebitele v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele uvedu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy (odstranění vady) a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

Uznám-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste hradili cenu (u platby kartou pak na Vámi sdělený bankovní účet), a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace.

Brk-hneda

X. ZÁVĚREM

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatelky a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 7. 2023.

4. VOP jsem oprávněna jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.